Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

az optiswiss.hu honlap üzemeltetéséhez kapcsolódóan

Kérjük, a honlap használata, valamint az azon történő regisztráció előtt figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót, amely minden felhasználóra kötelező érvényű! A honlapon történő tartózkodással ön az ÁSZF-ben [http://optiswiss.hu/jogi-informaciok/altalanos-szerzodesi-feltetelek/], illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tartalom, illetve keretek megértését és elfogadását jelzi, amelynek hiányában jogügylet nem kezdeményezhető, joghatás nem keletkezik.

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése merül fel, az alábbiakban jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül készséggel válaszolunk azokra.

Fenntartjuk a jogot továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztató részbeni vagy teljes módosítására az adatkezelésre vonatkozó biztonság és jogszerűség mindenkori sérelme nélkül, ezért kérjük rendszeresen kövesse figyelemmel annak tartalmát! A hírlevél funkciót igénybe vevő regisztrált felhasználóknak a módosítások rövid összefoglalását a hatálybalépés előtt megküldjük, amely időpontban az azzal kapcsolatos tájékoztatás a honlapon is feltüntetésre kerülnek legalább 30 napos időszakra. A módosítással kapcsolatos információk önmagukban történő áttekintése a teljes, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Szabályzat megismerését nem teszi nélkülözhetővé.

A honlap működésére nézve a mindenkor hatályos tartalommal bíró Adatkezelési Tájékoztató az érvényes.

 

Adatkezelői adatok

Szolgáltató megnevezése: PETRI’S Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban Adatkezelő, illetve a honlap működésével összefüggésben említve Szolgáltató)

Székhelye: 2013 Pomáz Orlovácz u. 21

Telephelye: 1039 Bp Pünkösdfürdő u. 52-54

Képviseli: Petri Attila üzletvezetésre jogosult tag

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg.13-06-050074

Adószám: 28290661-2-13

A szolgáltatás tárhelyét biztosító szolgáltató neve, székhelye, telephelye, valamint elérhetősége:

DotRoll Kft. (1439 Budapest, Pf.: 663, adószám: 13962982-2-42, EU adószám: HU13962982, cégjegyzékszám: Főv. bír. 01-09-882068, domreg@dotroll.com, +36 (1) 432-3232)

NAIH azonosító: NAIH-75625/2014.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei munkanaponként 09.00-17.00 óra között

Telefon: 06 20 31 61 222

e-mail: petris@petris.hu

Az adatkezelés célja, tartalma és korlátai

1. Általános keretek

1.1 A jelen tájékoztató célja azon magas szintű adatvédelmi illetve adatkezelési elveknek, szabályoknak, valamint konkrét lehetőségeknek és kötelezettségeknek rögzítése, amelyeket az Adatkezelő a honlap valamint a webshop működtetésével összefüggésben önmagára nézve kötelezőnek ismer el a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan megtartása mellett. Utóbbiak a jelen szabályzatban való kiemelés híján is részét képezik az Adatkezelő gyakorlatának.

1.2 Az Adatkezelési Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, a vonatkozó joggyakorlatot, hatósági, bírósági és Alkotmánybírósági döntéseket, valamint az adatvédelemmel összefüggésben kialakuló új európai trendeket.

1.3 A jelen tájékoztatóban alkalmazott fogalmak minden esetben megegyeznek az Infotv. 3.§ szerinti értelmezésekkel. Felhasználónak a honlap regisztrált használója minősül.

1.4 Valamennyi, a honlap működésével összefüggő adatkezelésre az érintett hozzájárulásával kerül sor. A honlap használata, az egyes személyes, valamint különleges adatok megadása, nyilatkozatok megtétele minden esetben önkéntes alapon történik.

1.5 Az adatkezelés-, illetve adattovábbítás célja a honlap Szolgáltatója, valamint a felhasználó között létrejött kereskedelmi szolgáltatási szerződés teljesítése, valamint a Szolgáltató belső marketing statisztikáinak (így különösen: a webshop használatával, a rendelések számával, volumenével kapcsolatos trendek, a legjelentősebb üzleti partnerek meghatározásának) lehetővé tétele. Az adatkezelés irányulhat továbbá a felhasználó egyértelmű és kifejezett kérelme alapján egyes, gazdasági reklámnak minősülő információknak a felhasználóhoz való eljuttatására is (hírlevél funkció).

1.6 Az Adatkezelő által kezelt adatok köréről, azok tartalmáról valamennyi érintett írásban (papír alapon ajánlott, vagy tértivevényes levélben, illetve e-mail-ben) tájékoztatást kérhet, szükség esetén pedig kezdeményezheti azok helyesbítését is. Az adatkezelő a megkeresésekre haladéktalanul, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszol.

1.7 Valamennyi kezelt adat a honlap használati profiljából az érintett számára is elérhető, így a szükséges korrekciókat akár teljes körűen el is végezhetik. Ennek keretében törölhetik azokat az adatokat is, amelyek a honlap használatához nem szükségesek, és amelyeket önmaguk opcionálisan adtak meg (így különösen a feltöltött fényképeiket, valamint szakorvosi vényeiket is). Ezen adatok törlése illetve módosítása az Adatkezelő adatbázisában automatikusa átvezetésre kerülnek. Az Adatkezelő tevékenysége, adatkezelése, és továbbítása során semmilyen formában nem változtatja meg az adatokat – ide nem értve az érintett kérésére történő korrekciók esetét.

1.8 Az adatkezelés időtartama a honlapra történő utolsó belépést követő legfeljebb 5 év, amely után az Adatkezelő az azon profilhoz tartozó valamennyi adatot automatikusan töröl. Ezen szabály nem érinti az Infotv. 6.§ (5) bekezdése szerinti adatkezelési lehetőséget az Adatkezelőre vonatkozó egyes jogszabályi – így különösen adó-, és számviteli – előírások teljesítése érdekében.

1.9 A honlap böngészésével összefüggésben a felhasználók tudomásul veszik, hogy a honlap működése érdekében a számítógépükre adatcsomagok (ún. cookie-k) települnek, amelyek egyes funkciók használatának, valamint megjelenítési lehetőségek biztosításának feltételét képezik, és amelyek nélkül a honlap nem, vagy csökkent funkcionalitással lenne működtethető. Ezek célja a felhasználó azonosítása, a honlapra történő bejelentkezésének ellenőrzése, valamint honlap egyes funkcióinak működtetése. A felhasználók a cookie-k fogadását számítógépük böngészőjükben letilthatják, azonban az ezzel együtt járó használati hibák lehetőségét tudomásul veszik. Valamennyi adatcsomag törlését a felhasználó maga végezheti el számítógépén.

2. A kezelt adatok köre

2.1 A honlap webshop funkciója kizárólag önkéntes regisztrációval érhető el, amelynek során a felhasználók kötelesek megadni az alábbi személyes adataikat:

 • név
 • szállítási cím
 • számlázási cím
 • e-mail cím

2.2 Az elkészült profiljukban a felhasználók további személyes adatokat is rögzíthetnek, amelyek a kapcsolattartást, vagy a honlap egyes funkciónak igénybevételét teszik lehetővé. Ezen személyes adatok:

 • telefonszám
 • fényképfelvétel

2.3 A felhasználók a rendelésükkel összefüggésben szakorvosi vényt is feltölthetnek, amely az általuk megadott lencseinformációk ellenőrzését, szükség szerinti korrekciót biztosítja az ÁSZF vonatkozó rendelkezései szerint. A szakorvosi vény minden esetben elektronikus formában, a felhasználó által szkennelve kerül feltöltésre, amely és amelynek adattartalma különleges adatnak minősül.

2.4 Szintén különleges adatnak minősül a felhasználó által a lencsékre vonatkozóan megadott alapvető információk köre:

 • dioptria
 • pupillatávolság

2.5 Kiterjed továbbá az adatkezelés a felhasználók egyes rendeléseire, illetve az azokkal kapcsolatos alapvető információkra:

 • rendelés tárgya
 • rendelés időpontja
 • az utolsó rendelés időpontja
 • a rendelés összege
 • a honlapra történő utolsó belépés időpontja

2.6 A felhasználók által megadott adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi (ide nem értve a rendelés adatinak, valamint a felhasználó által opcionálisan feltöltött szakorvosi vény adattartalmának összevetését).

2.7 A Szolgáltató a honlap használatával összefüggő egyes tevékenységeket minden esetben naplózza, amelyek a tároló beteltét követően – de legalább 3 havonta – automatikusan törlésre kerülnek.

3. A különleges adatokra vonatkozó rendelkezések

3.1 A szakorvosi vény elemi adatai a következőek lehetnek: a beteg neve, lakcíme, születési éve, tizenkét éven aluli gyermek esetén születésének éve és hónapja, a rendelés dátuma, a beteg TAJ száma, a BNO kód, az országkód, az E‐nyomtatvány száma, a beteg külföldi biztosítási azonosító száma, a gyógyászati segédeszköz OEP közleményben közzétett, pontos megnevezése, darabszáma, jellemzője, a rendelés időpontja és jogcíme (közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyigazolvány száma), valamint az egészségügyi szolgáltató ágazati azonosítója, az orvos pecsétje és aláírása (szükség esetén a szakorvosi információk).

3.2 A szakorvosi vény elemi adataiból az Adatkezelő kizárólag a gyógyászati segédeszközre vonatkozó szakmai információkat (a dioptria, valamint a pupillatávolság) kezeli. A többi adatot nem egyediesíti, önálló adatbázist arra nem képez, az adatokra alapozva még akkor sem küld kereskedelmi ajánlatokat, ha a felhasználó egyébként a hírlevél funkciót igénybe veszi. A különleges adat kezelésének célja a felhasználó által a lencse egyes meghatározó jellemzőire vonatkozóan tett információknak az ellenőrzése, az azzal kapcsolatos eltérésekre a felhasználó figyelmének felhívása.

3.3 Különleges adat kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulása esetén kezelhető, ezért a felhasználó kifejezetten elfogadja azon tényt, miszerint

 • a lencseadatok megadását, valamint
 • a szakorvosi vény feltöltését

megelőzően a honlapon megjelenő nyilatkozat elfogadása egyértelmű és kifejezett írásbeli hozzájárulásnak tekinthető.

3.4 Különleges adatokat – az érintettel összefüggésbe hozható módon – az Adatkezelő nem továbbít adatfeldolgozóknak.

4. Az adatkezelés és továbbítás

4.1 A tárolt adatokhoz az 1.5 pontban jelzett céllal kizárólag az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. Az adatok kezelését belső adatvédelmi előírások rendezik, az adatkezelés azok maradéktalan megtartásával történik.4.2 Az Adatkezelő egyes adatokat – az érintett beazonosítását lehetővé nem tévő módon – továbbít az Optogén Kft. részére (székhely: 2013 Pomáz Orlovácz u. 21, adószám: 13200107-2-13 , cégjegyzékszám: 13-09-140438), amely a rendelések összeállítását, valamint teljesítését végzi, és az adatokat ezen céllal összefüggésben kezeli. Bár ezzel összefüggésben az érintettek egyértelmű beazonosíthatóságra nincsen mód, ezáltal személyes adat kezelése sem történik, az Optogén Kft. vállalja a jelen Adatkezelési Szabályzat maradéktalan betartását.  4.3 A szállítással összefüggésben a megrendelő nevét, szállítási címét, valamint a rendelés összegére vonatkozó információkat az Adatkezelő megosztja a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-vel (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.), amelynek adatkezelési elvei az alábbi linken érhető el: [LINK]. Futárszolgálat igénybevételével történő szállítási opció választása estén az adattovábbításhoz történő hozzájárulás megadottnak tekintendő.4.4 Az adatkezelési felhatalmazást az Adatkezelő nem tekinti időben korlátlannak:

 • az érintett a profil módosítása keretében bármely személyes adatát megváltoztathatja, valamint törölheti fényképeit, szakorvosi vényeit;
 • profiljának bármikor kezdeményezheti törlését, amely 15 munkanapon belül az ahhoz kapcsolódó adatok teljes törlését eredményezi a honlaphoz kapcsolódó adatbázisból.

4.5 A rendelés teljesítése (annak átvétele) előtt a visszaigazolt és kifizetett rendeléshez kapcsolódó szakorvosi vény nem törölhető a profilból annak érdekében, hogy a Szolgáltató felelőssége az elkészült termékkel kapcsolatosan igazolható maradhasson.4.6 A profil törlésének kezdeményezésével a felhasználó profiljának elérhetősége megszűnik, az azokkal kapcsolatos adatokat pedig az Adatkezelő a 4.4 pontban szereplő határidőben törli az adatbázisból. A profil törlésének idején a felhasználó hírlevelet még kaphat, ha arra vonatkozó  szolgáltatásról korábban nem iratkozott le.4.7 Profil törlése a már visszaigazolt, valamint kifizetett rendelések érvényességét nem érinti, ezért a profil azon adatait, amelyek a rendelés teljesítése érdekében szükségesek, az elkészült termék átvételét követően tudja csak az Adatkezelő törölni.

5. A cookie-k használatáról

Azzal, hogy oprtiwiss.hu oldalt használja, mint ráutaló magatartással automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, hogy oldalunk cookie-kat alkalmaz a működéséhez. Az oldal alján megjelenő csíkon szereplő elfogadó gombra kattintva a jogszabályi előírásnak megfelelően is megteheti ezt.

5.1 A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. (A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. (Minden weboldal használ sütiket.))

5.2 Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és értékes információkkal szolgálnak az optiswiss.hu-nak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

5.3 Az optiswiss.hu kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

5.4 Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó internetezésre használt eszközén:

A felhasználók böngészési szokásainak mérése

Weboldal teljesítménymérése

Böngészés elemzése

5.5 A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. Ha egyes cookie-k használata során mégis gyűjtünk személyes adatokat, azokat kizárólag olyan célból használjuk fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsük a felhasználó számára. Ilyen például, hogy a böngészője számára megjegyezhetővé tesszük a bejelentkezési adatokat vagy megőrizhetővé tesszük az oldalunkon a kosaradba tett termékeket. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

5.6 A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

5.7 Napjainkban az internet hatákony működéséhez elengedhetetlenek a sütik. Hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén, illetve olyan adatokat tárolnak, amelyek nélkül a weboldalak egyes funkciói működésképtelenek. A népszerű közösségi oldalak (Facebook, Google+ stb.) és az online szolgáltatások (például a Gmail vagy a spiralforum.hu admin felülete) egyszerűen működésképtelenek a sütik használata nélkül.

6. További rendelkezések

6.1 A hírlevél funkcióról való leiratkozás módjáról a Szolgáltató valamennyi hírlevélben tájékoztatást nyújt, valamint arra a felhasználói profil módosítása során is lehetőséget teremt.

6.2 Jogellenes, megtévesztő adat használata, illetve a személyes, vagy különleges adatokkal való visszaélés bűncselekményt, illetőleg polgári jogi igényt alapozhat meg, amelynek gyanúja esetén az Adatkezelő az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is jogosult megőrizni.

6.3 Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

6.4 A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

A honlap sütiket használ a felhasznlói élmény javítása érdekében. További információk

Az Értem gombra kattintva Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az oldal sütiket (apró információs fájlokat) helyezzen el az Ön számítógépén. A sütik használata a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. Ha szeretné az oldal tartalmát zavartalanul megtekinteni, engedélyezze a sütik használatát.

Bezár